Dobrotvorni rad

Adventisti su vrlo aktivni u pomoći ljudima kojima je ugrožen životni opstanak. U skladu sa ovakvim opredjeljenjem organizovana je internacionalna, nekomercijalna, nadstranačka, humanitarna organizacija Adventist Development and Relief Agency (ADRA), sa ciljem da pruži pomoć svim ljudima bez obzira na vjeru, klasu, rasu i nacionalnu pripadnost.

ADRA djeluje u preko 200 zemalja svijeta. U svijetu ova organizacija postoji već preko 50 godina, a u Crnoj Gori djeluje od 1990. god. Središte joj je u Podgorici. U mirnodopskim uslovima ona promoviše bolji način života u koji spadaju pred razvojnih programa i bolji međuljudski odnosi. Održala je veliki broj seminara o zdravom načinu života, bolestima zavisnosti, odvikavanju od pušenja…

Za vrijeme proteklih ratnih godina ADRA je distribuirala na desetine hiljada tona pomoći u hrani, lijekovima i sanitetskom materijalu koja je stizala iz zemlje i inostranstva ugroženom stanovništvu u ratom zahvaćenim područjima, kao i stotine hiljada pisama. Posebno je naglašeno djelovanje ADRA-e u dostavljanju paketa Sarajevu, gdje je bilo najviše ugroženih. Izvjesno vrijeme ADRA je bila jedina humanitarna organizacija koja je mogla da uđe u Sarajevo i dostavi pomoć.

ADRA Crne Gore je od aprila 1999. godine i početka ratnih zbivanja u SR Jugoslaviji u saradnji sa Češkom ADRA-om dopremila preko 360 tona pomoći u Crnu Goru. Donatori su uglavnom bili Vlada Republike Italije i Vlada Njemačke. Pomoć se sastojala u hrani, odjeći, obući, higijenskom materijalu, šatorima i drugom medicinskom materijalu. ADRA ima izvanrednu saradnju sa Komeserijatom za raseljena i izbjegla lica, Crvenim krstom Crne Gore, te OO Crvenog Krsta u Podgorici, Beranama, Herceg Novom, Danilovgradu, Nikšiću kao i drugim humanitarnim organizacijama. Kroz ovu saradnju ADRA je distribuirala pomoć raseljenim i izbjeglim licima sa Kosova, iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i socijalnim kategorijama ljudi prema spiskovima opštinskih Centara za socijalni rad.

Pomoć u medicinskom i zdravstvenom materijalu, kao i higijenski artikli posredstvom Ministarstva zdravlja dostavljeni su u više navrata KBC-u u Podgorici, Dječjoj bolnici u Podgorici, bolnici u Kotoru, Baru, a hrana je dostavljena „Zavodu za invalidnu djecu“ Zabjelo, „Zavod za vaspitanje i obrazovanje djece i omladine“, „Zavod za teže retardiranu djecu“, „Zavod za blaže retardiranu djecu“, kao i mnogim drugim humanitarnim organizacijama.

Takođe je napravila kamp za izbjegla i raseljena lica sa Kosova i BiH koji je smješten u Beranama, sa svom potrebnom infrastrukturom, sistemom za grijanje, namještajem, opremljenim toaletima…

ADRA je u skladu sa svojm načelima pomoć distribuirala svim ljudima kojima je ona bila potrebna, bez obzira na vjersku, nacionalnu, rasnu, kulturnu ili klasnu pripadnost, što će biti osnovni princip i u daljem radu, proklamovan kroz slogan: „Od ljudi, s ljudima, za ljude.“

Vaspitno-obrazovni rad

zasniva se na skladnom razvoju fizičkih, intelektualnih i duhovnih snaga i sposobnosti. Organizovan, stalni vaspitno-obrazovni rad odvija se u oko 6.000 školskih ustanova u svijetu od kojih su 86 koledži, univerziteti i fakulteti, više od 1.000 viših i srednjih i gotovo 5.000 osnovnih škola. Blizu 50.000 profesora i nastavnika stalno je angažovano u ovom izuzetnom i veoma značajnom poslu. U našoj zemlji je 1992. godine osnovan Teološki fakultet u Beogradu koji uživa međunarodno priznanje. Na fakultetu radi 15 redovnih i isto toliko vanrednih profesora i predavača iz zemlje i svijeta. 2003 godine osnovana je i Opšta gimnazija u Novom Sadu.

Izdavačka i informativna djelatnost

Od najranijih trenutaka svoje istorije i nastanka, Crkva je posvećivala široku pažnju pisanoj riječi i informativnoj djelatnosti u crkvenoj zajednici i izvan nje. Na više od 200 svjetskih jezika u 57 izdavačkih kuća objavljuju se brojne publikacije, knjige i časopisi, audio i video materijali kao i materijal za savremena elektronska sredstva komunikacije.

U Beogradu, za potrebe Crkve na ovom prostoru, djeluje izdavačka kuća “Preporod” koja priprema i izdaje knjige i časopise za sve narode i narodnosti koji žive na ovim prostorima. Ova kuća je započela svoje djelovanje 1920. godine, a prva sudska registracija izvršena je 15. maja 1931. godine. Osnovno usmjerenje izdavačke djelatnosti ove kuće ogleda se u naporu da se Biblija, knjiga nad knjigama, učini dostupnom svim naraštajima, kao i da literatura nadahnuta biblijskim duhom, motivima, temama i načelima pomogne svima koji teže vječnom, lijepom i uzvišenom.

Preko sopstvenih ili iznajmljenih televizijskih i radio stanica u cijelom svijetu, Crkva sedmično emituje više od 1.270 časova televizijskog i 1.210 časova radio programa