Comments are off for this post

Kada će Bog suditi svijetu?

Kada će Bog suditi?
Upitajte prosječnog hrišćanina kada će se dogoditi Božji sud i vjerojatno će vam reći kako će se todogoditi pri drugom Hristovom dolasku. Konačno,nisu li hrišćani oduvijek govorili o Hristovom povratku kao o ‘velikom sudnjem danu’?
Hristov povratak u određenom smislu možemo smatrati vremenom suda. To se jasno vidi u Isusovoj usporedbi o ovcama i jarcima: ‘Kad Sin Čovječji dođe sa svojim sjajem u pratnji svih anđela, sjest će na prijesto svoje slave. Tada će se pred njim skupiti svi narodi, a on će ih razlučiti jedne od drugih kao što pastir luči ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi s desne strane, a jarce s lijeve. (Matej 25,31-33).
U ovoj usporedbi ovce predstavljaju Božji narod, a jarci predstavljaju zle. O njihovom se odjeljivanju može razmišljati kao o nekoj vrsti suda. A to će se sigurno dogoditi pri drugom Hristovom dolasku, kad Sin Čovječji dođe u svojoj slavi.
I Pavle je nekoliko puta dao izjave za koje mnogi smatraju kako se odnose na sud pri Hristovom drugom dolasku. U
Rimljanima 14,10-12 on je rekao: ‘Ta svi ćemo stajati pred Božjim sudom jer stoji napisano:’’Tako mi života – veli Gospod– meni će se pokloniti svako koljeno i svaki će jezik hvaliti Boga. Prema tome, svaki će od nas dati Bogu račun sam za sebe.’’ ‘ A u 2. Korinćanima 5,10 Pavle je rekao: ‘Jer nam se svima treba pojaviti pred sudom Hristovim, da svaki primi što je zaslužio: nagradu ili kaznu, već prema tome što je za zemaljskoga života činio.’
Primijetimo, međutim, kako nam Pavlove dvije izjave govore o tome da će biti suda, no niti jedna od njih nam ne daje nikakva podatke o tome kada će se taj sud dogoditi. Ipak, postoje jasni biblijski dokazi da će se sud dogoditi prije Hristovog povratka.

Nagrade – kada?

Isus nam u usporedbi o ovcama i jarcima daje prvi nagovještaj o tome. I dok se u ovoj paraboli pojavljuju značajni podaci o sudu, odvajanje ovaca od jaraca pokazuje kako se sud mora dogoditi prije odvajanja. Upravo kao što se u današnjem svijetu suđenje koje će odrediti kaznu za zločin mora dogoditi prije izricanja kazne, tako se i odvajanje pravednika od nepravednika može dogoditi samo nakon suđenja na kojemu će se odrediti koji su koji.

Ova se ista zamisao pojavljuje u Otkrivenju 22,12 gdje Isus kaže: ‘Pazi, dolazim uskoro i sa sobom nosim platu da svakome platim prema njegovom djelu.’
Isus je u suštini rekao istu stvar i u Mateju 16,27: ‘Sin Čovječji ima doći u slavi Oca svoga, u pratnji anđela, te će tada platiti svakomu prema djelima njegovim.’ Oba ova teksta kažu kako će pri drugom Hristovom dolasku biti primljena ili nagrada vječnog života ili vječna propast, što
znači da će odluka o tome tko treba primiti koju nagradu morati biti donesena prije tog trenutka.
Ovo je, naravno, logički dokaz koji predstavlja racionalni oblik tumačenja Biblije. No, najbolji dokaz za ili protiv nekog stava jest doslovna biblijska izjava o jednome ili drugome. A u Bibliji one postoje.
Danilov prikaz suda
Prorok Danilo je jasno prorekao kako će se Božji sud dogoditi prije drugog Hristovog dolaska, a ne pri Njegovu dolasku.
Danilo 7 poglavlje predstavlja unaprijed napisanu istoriju. U ovom poglavlju Danilo opisuje viđenje u kojemu je vidio četiri velike nemani koje izlaze iz mora: lava, medvjeda, leoparda i zmaju sličnu zvijer (stihovi 1-8). Mnogi su tumači proročanstava u ovim zvijerima prepoznali sim-
bole za carstva Vavilona, Medo-Persije, Grčke i Rima.
Danilo je rekao i to da je zvijer imala deset rogova na glavi. Što oni predstavljaju?
Između 300-te i 500-te godine prije Hrista u Rim su prodrla varvarska plemena iz sjeverne Europe. Ta su se plemena naselila u različite dijelove carstva i razvijala su svoju kulturu i jezik. Otuda potiču danas postojeći evropski narodi, a oni su predstavljeni desetorim rogovi-
ma na zvijerinoj glavi.
Danilo je zatim rekao kako je između deset rogova izrastao drugi rog koji će biti ‘različit od onih prvih’ (stih 24),
posebno  što će biti ne samo političke naravi već i vjerske. Mnogi proučavaoci proročanstava smatraju kako ovaj rog označava srednjovjekovno hrišćanstvo, koje je bilo vjerska sila a imalo je i golem politički uticaj.
Međutim, politička moć srednjovjekovnog hrišćanstva izblijedjela je tokom 1700-tih i 1800-tih kao posljedica, među ostalim, i naučne revolucije te svjetovne prosvjetiteljske filozofije.
I upravo u tom trenutku Danilovo se viđenje prebacuje s događaja na zemlji i usredsređuje se na nebesko svetište. Evo
kako on to opisuje: ‘Gledah dokle se ne postaviše prestoli i Starac sjede; Odijelo mu bijelo poput snijega, kosa na glavi kao čista vuna, prijesto Mu bješe kao plamen ognjeni, točkovi Mu kao oganj razgoreo. Rijeka ognjena izlažaše i tecijaše ispred Njega. Hiljade hiljada služaše Mu i deset hiljada po deset hiljada stajahu pred Njim; sud sjede i knjige se otvoriše.”  (Danilo 7, 9.10).
Jasno je kako je ovo prikaz suda. A kakav je rezultat ovog suda? Stih 22 nam kaže kako sud: ‘dosudi pravdu Svecima Svevišnjega …dok ne dođe vrijeme kad Sveci preuzmu  carstvo’. Primijetite kako sveci ne zaposjedaju carstvo prije no što je dosuđeno da su vrijedni biti u njemu.
Isti poredak događaja vidimo u stihovima 26 i 27: ‘Tada će sjesti sud, vlast mu [malom rogu] oduzeti, razoriti, sasvim uništiti. A carstvo, vlast i veličanstvo pod svim nebesima dat će se puku Svetaca Svevišnjega. Carvstvo njegovo carstvo je vječno.’
Sud prethodi dodjeli carstva Božjem narodu ‘Svetaca’.
Dakle, kada Božji narod prima ‘carstvo’? Isus je na ovo pitanje odgovorio u svojoj usporedbi o ovcama i jarcima.
Nakon odvajanja u dvije skupine, On će ‘reći onima s desne strane: ‘’Dođite, blagoslovljeni Oca mog, i primite u posjed carstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta!’’ ‘ (Matej 25,34).
Danilovo proročanstvo jasno pokazuje kako će se na nebu odvijati sudski postupak prije Hristova povratka.
Je li Bogu potreban sud?
Zašto bi Bogu bio potreban sudski proces? Ne zna li On sve? Nije li od stvaranja svijeta znao ko će biti spašen a ko izgubljen? Ovo su opravdana pitanja. Odgovor na ovo pitanje jest: samome Bogu sudski postupak nije potreban kako bi odlučio ko će biti spašen a ko neće. Pa
kakva je onda svrha suda?
Danilo je ponudio dobar odgovor na ovo pitanje. U opisu Starca koji je sjeo na svoj prijesto, rekao je: ‘Hiljade hiljada služahu njemu, deset hiljada po deset hiljada stajahu pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše’.
Trebaju li Bogu knjige kako bi osvježile njegovo pamćenje? Naravno da ne. Bića koja okružuju njegov prijesto su anđeli (Otkrivenje 5,11), a knjige su tu da posluže njima, a ne Bogu.
Znači li to da anđeli imaju pravo veta na Božje odluke? Primjerice, ako Bog kaže: Taj-i-taj ne zaslužuje mjesto u Njegovu carstvu, mogu li anđeli reći da zaslužuje? Ne. No anđeli su, poput ljudi, razumna bića i Bog poštuje njihov razum. Bog ne zahtijeva slijepu poslušnost, već traži upućenost pri međusobnoj suradnji. On poziva vas i mene ‘Hajde, dakle, da se pravdamo’ (Isaija 1,18),
I ja smatram kako se On isto tako želi ‘pravdati’ i s anđelima. Iako anđelima ne prepušta donošenje odluke o tome ko će biti spašen a ko izgubljen, On želi da oni shvate razloge Njegovih odluka. Upravo stoga će prije svog povratka otvoriti nebeske knjige sa zabilješkama i dopustiti im da te razloge i sami vide.
Istina je, ‘svi ćemo stajati pred Božjim sudom’ (Rimljanima 14,10). Radi se o tome da će Bog – Danilov ‘Starac’ – predsjedavati sudom. No, i anđeli će imati svoju ulogu.
Najvažnije pitanje
Do sada smo raspravljali o tehničkim stvarima. No, postoji jedno konačno pitanje koje trebamo postaviti: Na kojoj ćemo strani biti Vi i ja kada sud završi?
Na sreću, u odgovor možemo biti sigurni ako danas prihvatimo Isusa za svog Spasitelja. Onda ćemo, kada se Isus vrati, biti među onima koji će Ga čuti kako kaže: ‘Dođite blagoslovljeni Oca mojega i primite  carstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta’ (Matej 25,34).

Marvin Moore

 

Izvor: http://adventisti.hr/media/znacivremena/ZV-2-13.pdf

Comments are closed.