Comments are off for this post

Bože, baš sam dobar!

„I gle, neko pristupivši reče mu: Učitelju blagi! Kakvo ću dobro da učinim da imam život vječni?“ Matej 19, 16.

Evo pristalice bihejviorističke škole (čovjeka usredsređenog na ponašanje). Imao je i veliko društvo. U Jovanu, šestom poglavlju, čitamo da je cijela grupa došla i rekla: „Šta ćemo činiti da radimo djela Božja?“ Isus im je odgovorio: „Ovo je djelo Božje da vjerujete Onoga koga On posla.“ U trenutku usmjerio ih je sa ponašanja na odnos ili relaciju. Ovaj čovjek je rekao: „Kakvo ću dobro da učinim?“ A Isus mu odgovara: „Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga. A ako želiš ući u život, drži zapovijesti.“ Oh, oh. Sada smo naišli na teškoću. Ovo zvuči kao da je i Isus i sam stao na stranu bihejviorizma. Isus je znao da niko ne može da drži zapovijesti svojom sopstvenom silom. Znao je da ne stižemo na nebo držanjem zapovijesti. Ali ovo je došlo na ono što je kazao: „Ako želiš ući u život drži zapovijesti.“ Mladi bogati knez je upitao: „Koje?“ „Da ne ubiješ; ne činiš preljube; ne ukradeš,“ itd. Mladić je primijetio: „Sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje; šta mi još nedostaje?“ Evo jakog čoveka, bihejvioriste. On živi dobrim životom. Ne bi ni pomislio da učini neko zlo. A tada Isus otkriva šta je u suštini problem ovog mladog čovjeka. „Reče mu Isus: Ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima… pa hajde za mnom.“ Isus nije neposredno prešao na stvar kod ljudi koji su tražili istinu. U stvari On je bio mudar u pristupanju ljudima, ne zbog oštroumnosti koju je posjedovao, nego zbog toga što je posjedovao mudrost proizašlu od Oca i Njegove povezanosti s Njime. Šta da učinim da uđem u život? Drži zapovijesti. Držim ih, o da! Hajde da onda dodamo još jednu. Isus je dodao još jednu i čovjek je pognuo glavu i zario palac u prašinu. Isus je pokušavao da pokaže ovom čovjeku da je jak, uspješan, moralan, bihejviorista, a da unutra ne posjeduje nikakav kvalitet. On je bio bespomoćan. Danas je to ista tačka do koje moramo stići kad Hristu priđemo na ispravan način. Moramo Mu priznati da smo bespomoćni da učinimo bilo šta u svojoj sopstvenoj sili. Moramo prestati sa svojim pokušajima da djelujemo van Hrista i tada ćemo Mu doći onakvi kakvi smo.

Izvor: Odlomak iz knjige “Djelotvorna vjera”, Morisa Vendena

Comments are closed.