No comments yet

Isusov molitveni život

 Postavši jedan od nas ovozemaljskih, Isus je postao podložan istim frustracijama, iskušenjima, radostima i žalostima koje i nas pogađaju. Kroz sve to On se molio da mu bog daruje pomoć i snagu da završi poslove koje mu je Otac povjerio.Isus je i danas naš primjer, hiljadama godina kasnije.

Deset karakteristika Hristovog molitvenog života daju nam jasnu sliku onog što je Isus mislio o molitvi. Ove karakteristike nam daju primjeri koji treba da slijedimo.

 Deset karakteristika Isusovog života

1. Isus je vjerovao da je molitva djelotvorna.

Matej 7,7-11 – “Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se. Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvoriće mu se. Ili koji je među vama čovjek u koga ako zaište sin njegov hljeba kamen da mu da? Ili ako ribe zaište da mu da zmiju? Kad dakle vi, zli budući, umijete dare dobre davati djeci svojoj, koliko će više otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole?”Marko 11, 24. ” Zato vam kažem: sve što ištete u svojoj molitvi vjerujte da ćete primiti; i biće vam.”


2. Isusa molitva nije učinila pasivnim.

Matej 25:31-46  “… I odgovarajući car reći će im: zaista vam kažem: kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste.”

 3. Isus je išao da se sam moli.

Matej 14:23 – ” I otpustivši narod pope se na goru sam da se moli Bogu. I uveče bijaše ondje sam.” 

Dodatni tekstovi:

Matej 6:6
Marko 1:35-36
Luka 5:16
 
4. Isus je pravio ravnotežu između lične i zajedničke molitve.

Luka 9:28 – ” A kad prođe osam dana poslije onijeh riječi, uze Petra i Jovana i Jakova i iziđe na goru da se pomoli Bogu.”

 Dodatni tekstovi:

Luka 9:18


5. Isus se molio prije obroka.

Mark 6:41 – ” I uzevši onijeh pet hljebova i dvije ribe pogleda na nebo, i blagoslovi, pa prelomi hljebove, i dade učenicima svojijem da metnu ispred njih; i one dvije ribe razdijeli svima.” 

6. Isus se zahvaljivao. 

Luka 10:21 ” U taj čas obradova se Isus u duhu i reče: hvalim te, oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrijeh i razumnijeh a kazao si prostima. Da, oče, jer je tako bila volja tvoja.” 

Dodatni tekstovi:

 Matej 11:25


7. Isus je pjevao.

 Marko 14:26 – ” I otpojavši hvalu iziđoše na goru Maslinsku.”

Dodatni tekst:
Matej 26:30

8. Isus se molio prije nego što bi donio važne odluke.

 Luka 6:12-13 – ” Tijeh pak dana iziđe na goru da se pomoli Bogu; i provede svu noć na molitvi Božijoj.

9. Isus se molio za svoje učenike.

 Jovan 17:11,15,24 – ” I više nijesam na svijetu, a oni su na svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti! sačuvaj ih u ime svoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao i mi. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih sačuvaš oda zla. Oče! hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gdje sam ja; da vide slavu moju koju si mi dao, jer si imao ljubav k meni prije postanja svijeta.”

 Dodatni tekstovi:
Jovan 17:9-26
 
10. Isus se i dalje moli za nas.

 Rimljanima  8:26,27 ” A tako i Duh pomaže nam u našijem slabostima: jer ne znamo za što ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanijem. A onaj što ispituje srca zna što je misao Duha, jer po volji Božijoj moli se za svete..”

Dodatni tekstovi:

Jevrejima 7:25

Post a comment

You must be logged in to post a comment.