Novosti

 • Šta je novo u novorođenju?

  „Ako se ko nanovo ne rodi, ne može vidjeti carstva Božjega.“ (Jovan 3,3) Mnogi ljudi koji su u prošlosti dolazili Hristu smatraju da njihovo dolaženje nije bilo ni potrebno, jer potčinjavanje Hristu nije bilo trajno. To je jedna od veoma krupnih nedoumica danas u hrišćanskom svijetu. Postoje hiljade ljudi koji

 • Bože, baš sam dobar!

  „I gle, neko pristupivši reče mu: Učitelju blagi! Kakvo ću dobro da učinim da imam život vječni?“ Matej 19, 16. Evo pristalice bihejviorističke škole (čovjeka usredsređenog na ponašanje). Imao je i veliko društvo. U Jovanu, šestom poglavlju, čitamo da je cijela grupa došla i rekla: „Šta ćemo činiti da radimo

 • Kako je Isus postupao sa onima koji su znali da su grešnici?

  Da li je moguće da sveti ljudi griješe? Je li moguće da čovjek griješi i da zna da griješi i da još uvijek nastavlja da čini što ne treba, a da ipak bude hrišćanin? Kako Isus postupa prema svetima koji griješe? To je praktično pitanje, a odgovor na njega je

 • Izborni sabor Jugoistočne evropske unije Hrišćanske adventističke crkve

  Delegati na Izbornom saboru Jugoistočne evropske unije Hrišćanske adventističke crkve, održanom od 9. do 11. maja u Beogradu, izabrali su novo vođstvo Crkve u narednom petogodišnjem periodu. Dužnost predsednika Unije povjerena je pastoru Draganu Grujičiću, dužnost sekretara Unije pastoru Želimiru Staniću, a službu blagajnika Unije vršiće Jelena Pavlović. Delegati na

 • Izliječenje uma i osjećanja

  “On je onakav”, kaže Biblija za čovjeka, “kako u sebi misli.” Drugim riječima, ljudi koji gaje ogorčene misli i pokazuju ljutit stav prema svojim protivnicima, često postaju ogorčeni i ljutiti ljudi. Postaju zatočenici sopstvene mržnje, ne mogu da obuzdaju srdžbu koja ih drži u svojim kandžama. Ovo je bio problem